Przetargi

Przetarg nieograniczony

ZP-1/PN/2020

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41

 

SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu


Wyjaśnienia nr 1 i zmiana nr 1 treści SIWZ

Wyznaczenie terminu wizji lokalnej 


 Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ


 Informacja z otwarcia ofert


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Przetarg nieograniczony

Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z  wywozem

i utylizacją odpadów dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZP-13/PN/2019

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu,  dotyczące przetargu nieograniczonego            o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

"Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych"


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.