Przetarg nieograniczony 

ZP-10/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, 

dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych na:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadu o kodzie 20.03.06 dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.