Opracowanie: Gdańskie Wody sp. z o.o. wersja – maj 2019

Dokument dotyczy kompleksowego podejścia do zagospodarowania wód opadowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk. Opiera się na następujących głównych założeniach:

 1. W ostatnich latach w Gdańsku odczuwalne są zmiany klimatu i ich skutki – Szczegółowa analiza zmian klimatu na przestrzeni ostatnich dekad została zawarta w Miejskim Planie Adaptacji Gdańska do zmian Klimatu MPA (źródło: https://www.gdansk.pl/download/2018-11/117491.pdf). Najważniejsze trendy dotyczące opadów atmosferycznych pokazują wzrost okresów suszy, wzrost liczby epizodów opadowych o charakterze nawalnym oraz stabilne utrzymanie średniego poziomu opadów w roku.
 2. Procesy hydrologiczne wynikające z wystąpienia opadu atmosferycznego mają niepowtarzalny przebieg w zlewni. W ogólnym przypadku opad atmosferyczny jest źródłem procesów transpiracji roślin, parowania, zwiększenia uwilgotnienia powierzchni, infiltracji, retencji powierzchniowej oraz odpływu. Udział wymienionych procesów jest różny w zależności od charakterystyki czasowo przestrzennej poszczególnych epizodów opadowych.
 3. Należy przestrzegać uwarunkowań prawnych zagospodarowywania wód opadowych zapisanych m.in. w obowiązujących ustawach Prawo wodne, Prawo budowlane, Ustawie o drogach publicznych i innych związanych z zagospodarowywaniem wód opadowych wraz z towarzyszącymi im rozporządzeniami oraz mieć na względzie powiązane normy.
 4. Należy minimalizować usługi wodne skutkujące opłatami za te usługi– istotne źródło obciążenia budżetu gminy miasta Gdańsk w tym mieszkańców.
 5. Należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu jako naturalne obiekty retencji wód opadowych i roztopowych.
 6. Zagospodarowywanie wody opadowej z punktu widzenia adaptacji miasta do zmian klimatu opiera się o system wykorzystania wód opadowych w zieleni miejskiej tzw. Zielonej Infrastruktury,ą rozumie się ją jako sumę systemu przyrodniczego miasta, obiektów wodnych oraz infrastruktury szarej uzupełnionej o zieleń.

7.Podstawowe założenia zagospodarowania wód opadowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk.

 1. Zagospodarowanie wód składa się z trzech poziomów zarządzania wodą
  1. POZIOM I - W obrębie budynku (pojedynczego obiektu) oraz zespołu budynków (jedno zamierzenie architektoniczne) – zagospodarowana zostać powinna woda opadowa o częstości pojawienia się 1 raz na co najmniej 10 lat (zamieszkałe kondygnacje podziemne woda co najmniej 30 lat) – zalecenia normy EN-752:2017;
  2. POZIOM II - System miejski opierający się przede wszystkim na budowlach hydrotechnicznych IV klasy – zagospodarowana zostać powinna woda opadowa o częstości pojawienia się 1 raz na co najmniej 100 lat – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz. U. z r. 2007 nr 86 poz. 579. W systemie miejskim znajdują się również systemy zagospodarowania wód opadowych z dróg miejskich projektowane zgodnie z wytycznymi przywołanymi w punkcie d1;
  3. POZIOM III - Zarządzanie kryzysowe.
 2. Charakterystyki opadowe będące podstawą oszacowań hydrologicznych w projektowaniu elementów systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie gminy miasta Gdańsk należy przyjmować zgodnie z wytycznymi hydrologicznymi (należy się zapoznać z: obliczenia_hydrologiczne.pdf).
 3. Wytyczne ogólne dla POZIOMU I :
  1. Preferuje się systemy otwarte kanalizacji deszczowej tworzące system małej retencji składający się z:

   - zagłębień retencyjnych w zieleni,

   - dachów retencyjnych

   - niecek trawiastych,

   - ogrodów deszczowych

   - innych podobnych obiektów małej retencji miejskiej;

  2. Zagospodarowanie wody opadowej w obrębie budynku, zespołu budynków parkingu, dróg wewnętrznych, osiedla z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej - należy przewidzieć objętość obiektów retencyjnych odpowiadającą sumie opadu 30 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 45 minut i o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat) który spada na powierzchnie uszczelnione,
   W przypadku zagospodarowywania opadu bez wykorzystania sieci kanalizacji deszczowej dodatkowo zaleca się przewidzenie objętości obiektów retencyjnych na opad o sumie 60 mm (co odpowiada opadowi o czasie trwania 16 godz. i o prawdopodobieństwie wystąpienia 10% - czas powtarzania c=10 lat), który spada na powierzchnie uszczelnione.W przypadku zastosowania szczelnych zbiorników podziemnych, które są obarczone największym ryzykiem niekontrolowanych wylań wody deszczowej w sieci (ryzyko jest największe w przypadku braku wykorzystania sieci kanalizacji deszczowej), zaleca się przewidzieć wymiary uwzględniające współczynnik bezpieczeństwa (zalecana wartość 2) oraz wyposażenie w system ostrzegania przed przepełnieniem.
  3. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej pełnią rolę uzupełniającą w przypadku wystąpienia opadów ponadwymiarowych.
  4. Zagospodarowanie wody opadowej w zakresie przepustowości sieci kanalizacji deszczowej, należy sprawdzić czy spełnione są wytyczne (należy się zapoznać z: wytyczne dla KD.pdf)
  5. Dodatkowe informacje dotyczące obiektów retencyjnych zawarte są w: (należy się zapoznać z: , wytyczne_do_projektowania_zbiornikow_retencyjno-rozsaczajacych.pdf, otwarta KD przyklady.pdf oraz Ogród deszczowy w 5 krokach)
  6. Należy złożyć uzupełnione dokumenty:

   informacja projektanta – bilans zagospodarowania wody opadowej (nieruchomość podłączona do sieci kd lub nieruchomość niepodłączona do sieci kd)

   Błękitna karta małej retencji – karta ewidencyjna obiektów małej retencji miejskiej.

  7. Weryfikacja założeń projektowych obiektów małej retencji miejskiej odbywa się na podstawie listy, checklista.

 

d. Wytyczne ogólne dla POZIOMU II. Zagospodarowanie wody opadowej w systemie miejskim opiera się na:

- otwartej sieci kanalizacji deszczowej składającej się z systemów powierzchniowego odwodnienia dróg, tworzących system małej retencji miejskiej;

- zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej z towarzyszącymi obiektami kanalizacji deszczowej (np. zbiorniki wyrównujące przepływ);

- śródlądowych wód płynących,

- zbiorników retencyjnych, budowli powodziowych;

a. – w zakresie projektowania kanalizacji deszczowej (otwartej lub zamkniętej) należy dążyć do zagospodarowywania wody opadowej w terenie zieleni w otwartych systemach kanalizacji deszczowej z zapewnieniem odbioru nadmiaru wód zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej. Należy zapoznać się z wytycznymi: wytyczne dla KD.pdf   otwarta KD przyklady.pdf

Należy złożyć uzupełnione dokumenty:

informacja projektanta – bilans zagospodarowania wody opadowej (nieruchomość podłączona do sieci kd lub nieruchomość niepodłączona do sieci kd)

Błękitna karta małej retencji – karta ewidencyjna obiektów małej retencji miejskiej.

b. zbiorniki retencyjne (będące budowlami hydrotechnicznymi): Są to zarówno preferowane zbiorniki półsuche (mokre z częścią suchą) oraz suche jak i zbiorniki mokre. Zbiorniki mokre oraz półsuche należy tak projektować oby stanowiły wielofunkcyjny obszar retencyjny o dodatkowych funkcjach np. przyrodniczych, rekreacyjnych, dydaktycznych. Zbiorniki suche, wypełniane wodę tylko w czasie intensywnych opadów, powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w naturalne otoczenie.

- Do każdej inwestycji miejskiej warunki przetargowe są ustalane indywidualnie.

- Wytyczne hydrologiczne do projektowania zbiorników retencyjnych znajdują się w dokumentach (należy się zapoznać z: obliczenia_hydrologiczne.pdf)

e. Wytyczne ogólne dla POZIOMU III. Zarządzanie kryzysowe – W wyniku wystąpienia opadów o charakterze katastrofalnym (o parametrach przekraczających opad 100-letni) działania są zgodne z Planem Zarządzania Kryzysowego województwa Pomorskiego oraz Planem Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdańska.

 

Cennik usług technicznych phocathumbnail pdf

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.